فایل ورد ارزشيابي هنرستان هاي کار دانش با استفاده از الگوي سيپ (CIPP) به منظور پيشنهاد چارچوبي براي بهبود کيفيت هنرستاني هاي کار دانش: موردي از هنرستان هاي منطقه 2 شهر تهران

یه : روانشناسي و علوم تربيتيتعداد صفحات :27پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هنرستان های کاردانش منطقه 2 شهر تهران با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) و پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی سایر هنرستان های فنی بویژه هنرستان های کاردانش اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه (هنرجویان، هنرآموزان، مدیران هنرستان ها، دانش آموختگان و کارفرمایان) است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی هنرستان های کاردانش، با اقتباس از ت

فایل ورد اثر تنش خشكي و سايكوسل بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو رقم و الفجر

یه : روانشناسي و علوم تربيتيتعداد صفحات :27پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هنرستان های کاردانش منطقه 2 شهر تهران با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) و پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی سایر هنرستان های فنی بویژه هنرستان های کاردانش اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه (هنرجویان، هنرآموزان، مدیران هنرستان ها، دانش آموختگان و کارفرمایان) است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی هنرستان های کاردانش، با اقتباس از ت

فایل ورد مقايسه واكنش تعدادي از ارقام و لاين هاي برگزيده ذرت نسبت به بيماري لكه برگي ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem

یه : روانشناسي و علوم تربيتيتعداد صفحات :27پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هنرستان های کاردانش منطقه 2 شهر تهران با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) و پیشنهاد چارچوبی برای ارزشیابی سایر هنرستان های فنی بویژه هنرستان های کاردانش اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه (هنرجویان، هنرآموزان، مدیران هنرستان ها، دانش آموختگان و کارفرمایان) است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی هنرستان های کاردانش، با اقتباس از ت