فایل ورد تاثير نسبت منظر بر انتقال حرارت جابجايي يک لوله غير دايروي در جريان عرضي هوا

: 5چکیده مقاله: در این مطالعه، انتقال حرارت از یک لوله غیر دایروی با نسبتهای منظر 2/07 1/35 و 3/74 در جریان عرضی هوا و در محدوده رینولدز 20000 تا 46000 با قطر معادل دایره در دو زاویه حمله صفر و 180 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که بهترین عملکرد حرارتی نسبت به دایره با قطر معادل، برای لوله با نسبت منظر 1/35 در زاویه حمله 180 درجه است . عدد ناسلت میانگین برای این لوله در زاویه حمله 180 درجه نسبت به لوله دایروی با قطر معادل به میزان 11 درصد بیشتر بود. در عدد رینولدز 20695 برای این لوله، عدد ناسلت نسبت به لوله دایروی با قطر معادل به میزان 19/4 درصد بیشتر ثبت

فایل ورد بررسي تطبيقي فلسفه، عقلانيت و پارادايم هاي مديريت

: 5چکیده مقاله: در این مطالعه، انتقال حرارت از یک لوله غیر دایروی با نسبتهای منظر 2/07 1/35 و 3/74 در جریان عرضی هوا و در محدوده رینولدز 20000 تا 46000 با قطر معادل دایره در دو زاویه حمله صفر و 180 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که بهترین عملکرد حرارتی نسبت به دایره با قطر معادل، برای لوله با نسبت منظر 1/35 در زاویه حمله 180 درجه است . عدد ناسلت میانگین برای این لوله در زاویه حمله 180 درجه نسبت به لوله دایروی با قطر معادل به میزان 11 درصد بیشتر بود. در عدد رینولدز 20695 برای این لوله، عدد ناسلت نسبت به لوله دایروی با قطر معادل به میزان 19/4 درصد بیشتر ثبت

فایل ورد بررسي مكانيسم شل كنندگي عروقي عصاره برگ انگور در آئورت موش صحرايي

: 5چکیده مقاله: در این مطالعه، انتقال حرارت از یک لوله غیر دایروی با نسبتهای منظر 2/07 1/35 و 3/74 در جریان عرضی هوا و در محدوده رینولدز 20000 تا 46000 با قطر معادل دایره در دو زاویه حمله صفر و 180 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که بهترین عملکرد حرارتی نسبت به دایره با قطر معادل، برای لوله با نسبت منظر 1/35 در زاویه حمله 180 درجه است . عدد ناسلت میانگین برای این لوله در زاویه حمله 180 درجه نسبت به لوله دایروی با قطر معادل به میزان 11 درصد بیشتر بود. در عدد رینولدز 20695 برای این لوله، عدد ناسلت نسبت به لوله دایروی با قطر معادل به میزان 19/4 درصد بیشتر ثبت