فایل ورد مطالعهي عددي سيستم مديريت حرارتي باتريهاي ليتيم-يون با رويکرد بررسي تاثير آرايش محفظه PCM دربرگيرنده سلول باتري

ت : 9چکیده مقاله: استفاده از باتری های لیتیم-یون در صنعت خودروهای الکتریکی، به دلیل چگالی انرژی بالای آنها به سرعت در حال رشد است اما این باتریها همچنان در دماهای بالا آسیبپذیر هستند و خطرات پر ریسک فرار حرارتی همچنان دامن گیر آنها است. مطالعات اخیر نشان داده است که یکی از بهترین روشها جهت مدیریت حرارتی این باتری ها، بکار بردن روش غیرفعال و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده است. هنگامیکه این روش، با روش خنک کاری فعال (هوا خنک) ترکیب میشود اثرات سیستم خنک کاری چشمگیرتر میشوند. ماده تغییر فاز دهندهای که باتری را دربر میگیرد ازنظر هندسی میتواند اشکال

فایل ورد بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهبود و توسعه انگيزش شغلي در کارکنان شعب بيمه ملت

ت : 9چکیده مقاله: استفاده از باتری های لیتیم-یون در صنعت خودروهای الکتریکی، به دلیل چگالی انرژی بالای آنها به سرعت در حال رشد است اما این باتریها همچنان در دماهای بالا آسیبپذیر هستند و خطرات پر ریسک فرار حرارتی همچنان دامن گیر آنها است. مطالعات اخیر نشان داده است که یکی از بهترین روشها جهت مدیریت حرارتی این باتری ها، بکار بردن روش غیرفعال و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده است. هنگامیکه این روش، با روش خنک کاری فعال (هوا خنک) ترکیب میشود اثرات سیستم خنک کاری چشمگیرتر میشوند. ماده تغییر فاز دهندهای که باتری را دربر میگیرد ازنظر هندسی میتواند اشکال

فایل ورد بررسي تاثير رويکرد درماني REBT بر کاهش تعارضات زناشويي

ت : 9چکیده مقاله: استفاده از باتری های لیتیم-یون در صنعت خودروهای الکتریکی، به دلیل چگالی انرژی بالای آنها به سرعت در حال رشد است اما این باتریها همچنان در دماهای بالا آسیبپذیر هستند و خطرات پر ریسک فرار حرارتی همچنان دامن گیر آنها است. مطالعات اخیر نشان داده است که یکی از بهترین روشها جهت مدیریت حرارتی این باتری ها، بکار بردن روش غیرفعال و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده است. هنگامیکه این روش، با روش خنک کاری فعال (هوا خنک) ترکیب میشود اثرات سیستم خنک کاری چشمگیرتر میشوند. ماده تغییر فاز دهندهای که باتری را دربر میگیرد ازنظر هندسی میتواند اشکال