فایل ورد ارزيابي طراحي يک ايرفويل استاتور کمپرسور محوري با بررسي تجربي و عددي توزيع فشار حول آن

: 5چکیده مقاله: توزیع فشار حول یک ایرفویل طراحی شده برای استاتور کمپرسور محوری به صورت تجربی و عددی بررسی گردید. بررسیهای تجربی شامل اندازهگیری توزیع فشار حول پره در تونل باد برای سه زاویه برخورد مختلف است. در این سه حالت بازیابی فشار در طول پره به نحو مناسبی توزیع شده است و جدایش چشمگیر و در نتیجه تلفات انرژی زیاد مشاهده نمیشود. در زوایه برخورد-1 درجه شیب بازیابی فشار در امتداد سطح مکشی چندبار تغییر کرده است. در جستجوی علل این امر میدان جریان حول پره داخل تونل باد به صورت دوبعدی حل گردید. برای حل میدان جریان یکبار فرض شد جریان کاملا آشفته باشد. در

فایل ورد بررسي نوار تا عملکرد بيده در لوله توخالي چين دار با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي

: 5چکیده مقاله: توزیع فشار حول یک ایرفویل طراحی شده برای استاتور کمپرسور محوری به صورت تجربی و عددی بررسی گردید. بررسیهای تجربی شامل اندازهگیری توزیع فشار حول پره در تونل باد برای سه زاویه برخورد مختلف است. در این سه حالت بازیابی فشار در طول پره به نحو مناسبی توزیع شده است و جدایش چشمگیر و در نتیجه تلفات انرژی زیاد مشاهده نمیشود. در زوایه برخورد-1 درجه شیب بازیابی فشار در امتداد سطح مکشی چندبار تغییر کرده است. در جستجوی علل این امر میدان جریان حول پره داخل تونل باد به صورت دوبعدی حل گردید. برای حل میدان جریان یکبار فرض شد جریان کاملا آشفته باشد. در

فایل ورد طراحي وساخت ارتز آرنج فلکشن در نرم افزار کتيا

: 5چکیده مقاله: توزیع فشار حول یک ایرفویل طراحی شده برای استاتور کمپرسور محوری به صورت تجربی و عددی بررسی گردید. بررسیهای تجربی شامل اندازهگیری توزیع فشار حول پره در تونل باد برای سه زاویه برخورد مختلف است. در این سه حالت بازیابی فشار در طول پره به نحو مناسبی توزیع شده است و جدایش چشمگیر و در نتیجه تلفات انرژی زیاد مشاهده نمیشود. در زوایه برخورد-1 درجه شیب بازیابی فشار در امتداد سطح مکشی چندبار تغییر کرده است. در جستجوی علل این امر میدان جریان حول پره داخل تونل باد به صورت دوبعدی حل گردید. برای حل میدان جریان یکبار فرض شد جریان کاملا آشفته باشد. در