فایل ورد جدا كردن رنگ كاراملي از ملاس چغندرقند و بررسي ويژگي ها و كاربرد آن در صنايع غذايي

یه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)تعداد صفحات :17به منظور بررسی رنگ ملاس چغندر قند و امكان جایگزینی آن با كارامل مصرفی صنایع غذایی، به ویژه نوشابه سازی، مقداری از ملاس رقیق شده، پس از تنظیم pH، از یك ستون رزین آمبرلایت به عنوان رزین جاذب تركیبات رنگی گذرانده شد، و رنگ آن به كمك الكل اسیدی جدا گردید. بیشترین درصد جداسازی (76.3%) در شرایط میزان رقت ملاس برابر با 10 درجه بریكس و مقدار رزین برابر 150 میلی لیتر به دست آمد. حلال جداسازی، و رنگ جامد به كمك تبخیر توسط خشك كن تصعیدی تولید شد. ویژگی های رنگ تولیدی از جمله قابلیت حل، میزان خاكستر، قند و

فایل ورد بررسي سينتيک خشک شدن ورقه هاي قارچ دکمه اي در خشک کن جت برخوردي و تاثير آن بر خواص بيوفيزيکي محصول

یه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)تعداد صفحات :17به منظور بررسی رنگ ملاس چغندر قند و امكان جایگزینی آن با كارامل مصرفی صنایع غذایی، به ویژه نوشابه سازی، مقداری از ملاس رقیق شده، پس از تنظیم pH، از یك ستون رزین آمبرلایت به عنوان رزین جاذب تركیبات رنگی گذرانده شد، و رنگ آن به كمك الكل اسیدی جدا گردید. بیشترین درصد جداسازی (76.3%) در شرایط میزان رقت ملاس برابر با 10 درجه بریكس و مقدار رزین برابر 150 میلی لیتر به دست آمد. حلال جداسازی، و رنگ جامد به كمك تبخیر توسط خشك كن تصعیدی تولید شد. ویژگی های رنگ تولیدی از جمله قابلیت حل، میزان خاكستر، قند و

فایل ورد مسيوليت اجتماعي، استراتژي متعالي سازمان ها در عصر حاضر

یه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)تعداد صفحات :17به منظور بررسی رنگ ملاس چغندر قند و امكان جایگزینی آن با كارامل مصرفی صنایع غذایی، به ویژه نوشابه سازی، مقداری از ملاس رقیق شده، پس از تنظیم pH، از یك ستون رزین آمبرلایت به عنوان رزین جاذب تركیبات رنگی گذرانده شد، و رنگ آن به كمك الكل اسیدی جدا گردید. بیشترین درصد جداسازی (76.3%) در شرایط میزان رقت ملاس برابر با 10 درجه بریكس و مقدار رزین برابر 150 میلی لیتر به دست آمد. حلال جداسازی، و رنگ جامد به كمك تبخیر توسط خشك كن تصعیدی تولید شد. ویژگی های رنگ تولیدی از جمله قابلیت حل، میزان خاكستر، قند و