فایل ورد بررسي تاثير آموزش گروهي بر تمايلات وسوسه انگيز در افراد با سوء مصرف مواد در مرکز ترک اعتياد پنجم آذر گرگان

ت : 11چکیده مقاله: سوء مصرف مواد مخدر رویداد پیچیده ای است که در اثر مجموعه عوامل جسمی، روانشناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می شود. این اختلال با دوره های عود و بهبودی همراه است. وسوسه مصرف مواد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در عود مصرف و گرایش مجدد به سوء مصرف مواد تلقی می شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی بر تمایلات وسوسه انگیز در افراد با سوء مصرف مواد می باشد. روش کار در این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل قبل و بعد می باشد. نمونه گیری از مراجعین به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان پنجم آذر گرگان انجام شد و

فایل ورد اثر تنش خشکي بر تجمع پرولين و تغييرات عناصر در يونجه هاي يزدي، نيکشهري و رنجر (Medicago sativa L.)

ت : 11چکیده مقاله: سوء مصرف مواد مخدر رویداد پیچیده ای است که در اثر مجموعه عوامل جسمی، روانشناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می شود. این اختلال با دوره های عود و بهبودی همراه است. وسوسه مصرف مواد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در عود مصرف و گرایش مجدد به سوء مصرف مواد تلقی می شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی بر تمایلات وسوسه انگیز در افراد با سوء مصرف مواد می باشد. روش کار در این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل قبل و بعد می باشد. نمونه گیری از مراجعین به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان پنجم آذر گرگان انجام شد و

فایل ورد پايداري و تعيين دامنه ميزباني Mycosphaerella graminicola عامل سپتوزيوزبرگي گندم

ت : 11چکیده مقاله: سوء مصرف مواد مخدر رویداد پیچیده ای است که در اثر مجموعه عوامل جسمی، روانشناختی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می شود. این اختلال با دوره های عود و بهبودی همراه است. وسوسه مصرف مواد به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در عود مصرف و گرایش مجدد به سوء مصرف مواد تلقی می شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی بر تمایلات وسوسه انگیز در افراد با سوء مصرف مواد می باشد. روش کار در این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل قبل و بعد می باشد. نمونه گیری از مراجعین به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان پنجم آذر گرگان انجام شد و