فایل ورد سنجش کارايي و رتبه بندي مناطق اهواز در بخش زيرساخت هاي گردشگري با استفاده از مدل ارزيابي چندمعياري و کوکگرجينگ

فایل ورد بررسي فراواني عوامل قارچي در ضايعات مشکوک به آپانديسيت

فایل ورد مقايسه اثرات تزريق مرفين و ليدوکائين در هسته ميخي شکل موش صحرايي بر تعديل حس درد مزمن و حاد با استفاده از آزمون فرمالين