فایل ورد اثربخشي حساسيت زدايي از طريق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنهايي روانشناختي وتنظيم شناختي هيجان در بيماران معتاد اقدام به ترک در شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثربخشي حساسيت زدايي از طريق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنهايي روانشناختي وتنظيم شناختي هيجان در بيماران معتاد اقدام به ترک در شهر ياسوج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنهایی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج بود. جامعه آماری دربرگیرنده تمامی معتادان در حال ترکی است که در سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد شهر یاسوج مراجعه داشته اند. گروه نمونه تحقیق حاضر در برگیرنده 30 آزمودنی بود که به صورت در دسترس از جامعه آماری تحقیق انتخاب شد و به صورت مساوی و از طریق جایگزینی تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس روشEMDRبر روی گروه آزمایش به مدت 5 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید و بر روی گروه گواه هیچ گونه عمل آزمایشی صورت نگرفت. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس احساس تنهایی UCLAو پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانCERQ-P بود. آزمودنی های تحقیق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیری )مانکوا( و تک متغیری ) آنکوا( و تی مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بعد از کنترل اثر پیشآزمونها, اثر گروهی در پس آزمون هر سه متغیر تنهایی روانشناختی, راهبردهای هیجانی منفی و مثبت معنی دار شده است. همچنین نتایج نشان داد که بعد از کنترل اثر پیش آزمونها, اثر گروهی در پس آزمون همه ابعاد تنظیم شناختی هیجان؛ به جز ملامت دیگران معنی دارشده است. و نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که مداخله آزمایشی توانسته است میزان نمرات نشخوار را در گروه آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل کاهش دهد

لینک کمکی