فایل ورد ارزيابي وضعيت اجراي ارزشيابي توصيفي در دانش آموزان ابتدايي از نظر معلمان شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي وضعيت اجراي ارزشيابي توصيفي در دانش آموزان ابتدايي از نظر معلمان شهر شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل ورد ارزيابي وضعيت اجراي ارزشيابي توصيفي در دانش آموزان ابتدايي از نظر معلمان شهر شيراز بود. ای ن پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی معلمان شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 180 نفر از معلمان انتخاب گردیدند. نمونه مورد بررسی از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته ارزیابی وضعیت اجرای ارزشیابی توصیفی مورد سنجش قرار گرفتند. داده های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل )آمار توصیفی و آمار استنباطی( قرار گرفت. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون های شاپیرو- ویلک یا اندرسون- دارلینگ استفاده شد. نتایج نشان داد که فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر شیراز در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد و معلمان نظر مساعدی نسبت به اجرای ارزشیابی توصیفی ندارند. به کارگیری ابزارها و وسایل جمع آوری اطلاعات در ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر شیراز در وضعیت مطلوبی به سر می برد. مشارکت دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر شیراز در وضعیت مطلوبی می باشد سطح سواد و تسلط معلمان بر فرایند ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر شیراز در از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.

لینک کمکی