فایل ورد تحليل عدالت سازماني از ديدگاه غرب و اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل عدالت سازماني از ديدگاه غرب و اسلام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

برسی عدالت در میسر نمیشود مگر با شناخت کافی از عدالت و اقسام آن و همچنین تعاریفی که از آن ارائه شده است. علی الظاهر مفهوم عدالت در جامعه شاید یکچیز برداشت شود حال آنکه در مباحث اسلامی دیدگاهی متفاوت با دیدگاه غرب از عدالت ارائه شده است.حال آنکه در سازمانها نیز این عدالت با عنوان عدالت سازمانی موردتوجه قرارگرفته است. فلذا در این مقاله سعی شده است تا با ارائه تعریفی از عدالت از دیدگاه اسلامی و از دیدگاه اندیشمندان غرب تفاوت این دو دیدگاه را نشان خواهد داد.

لینک کمکی