فایل ورد تحليل نقش ميانجي متغيرهاي يک مدل بر اساس آزمون بارون وکني (موردمطالعه: بانک رفاه کارگران استان يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل نقش ميانجي متغيرهاي يک مدل بر اساس آزمون بارون وکني (موردمطالعه: بانک رفاه کارگران استان يزد) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی یک مدل مفهومی پیچیده با وجود روابط زیاد و متغیرهای زیاد میانجی گر با استفاده از روش بارون و کنی و تفسیر آن است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS2 انجام شده است. نتایج آزمون بارون وکنی نشان داد در این مدل تعارض در رابطه طرد شدگی و رفتار شهروندی و طفره روی اجتماعی میانجی گر جزئی است و طفره روی اجتماعی در رابطه طرد شدگی و رفتار شهروندی میانجی گر جزئی و در رابطه طرد شدگی و طفره روی اجتماعی این متغیر نقش غیر مستقیم دارد و نقش میانجی گر نداشت.

لینک کمکی