فایل ورد رابطه بين ابعاد کيفيت نظام جبران خدمات و بهره وري کارکنان سازمان ميراث فرهنگي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ابعاد کيفيت نظام جبران خدمات و بهره وري کارکنان سازمان ميراث فرهنگي استان فارس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه کیفیت نظام جبران خدمات و بهره وری نیروی انسانی میباشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان سازمان میراث فرهنگی استان فارس است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 204 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. دوره زمانی تحقیق نیمه دوم سال 1396 میباشد. در این پژوهش بهره وری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته و مولفه های کیفیت نظام جبران خدمات (جبران خدمات مالی مستقیم, جبران خدمات مالی غیرمستقیم, جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با شغل و جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با محیط کار) به عنوان متغیرهای مستقل میباشند.روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه میباشد. آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی, رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین جبران خدمات مالی مستقیم و جبران خدمات مالی غیرمستقیم با بهره وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم, ضعیف و معناداری وجود دارد. همچنین بین جبران خدمات مالی غیرمستقیم و جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با شغل و جبران خدمات غیرمالی در ارتباط با محیط کار با بهرهوری نیروی انسانی ارتباط مستقیم, قوی و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی