فایل ورد رابطه رهبري صادقانه با رفتارهاي مدني سازماني با توجه به نقش واسطه اي هم آفريني ارزشي فضايل انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه رهبري صادقانه با رفتارهاي مدني سازماني با توجه به نقش واسطه اي هم آفريني ارزشي فضايل انساني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین فایل ورد رابطه رهبري صادقانه با رفتارهاي مدني سازماني با توجه به نقش واسطه اي هم آفريني ارزشي فضايل انساني اجرا شد. روش پژوهش همبستگی, و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت فولاد کویر در کاشان (آران و بیدگل) به تعداد 400 نفر تشکیل دادند که از میان آنها 190 نفر به شیوه سهل الوصول (در دسترس) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه رهبری صادقانه (والمبوا و همکاران, (2008, پرسشنامه همآفرینی ارزشی فضایل انسانی (گلپرور,(1396 و پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی (ویگوداگودت و همکاران, (2007 بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون, و الگوسازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین رهبری صادقانه با هم آفرینی ارزشی فضایل انسانی و با رفتارهای مدنی سازمانی و بین هم آفرینی ارزشی فضایل انسانی با رفتارهای مدنی سازمانی رابطه (معنادار)وجود دارد .(p<0/01) نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد طی یک سلسله روابط زنجیره ای بین رهبری صادقانه با همآفرینی ارزشی فضایل انسانی (R2=42/9) و با رفتارهای مدنی سازمانی (R2=65/6) رابطه (معناداری) وجود دارد

لینک کمکی