فایل ورد رابطه گرايش به اختلال وسواس فکري- عملي با باورهاي غيرمنطقي و سلامت روان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه گرايش به اختلال وسواس فکري- عملي با باورهاي غيرمنطقي و سلامت روان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه گرایش به اختلال وسواس فکری- عملی بر مبنای باورهای غیرمنطقی و همچنین نقش سلامت عمومیدر اختلال مذکوروشمیباشد. : بدین منظور تعداد 385 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از شهر رشت به عنوان نمونه, و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی, انتخاب شدند و به پرسشنامه های اختلال وسواس فکری- عملی (OCI-18), باورهای غیرمنطقی (IBT-40) و سلامت روان (GHQ-12) پاسخ دادند. داده های این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و سپس رگرسیون خطی مورد آزمایش قرارنتایج گرفت. : یافته ها نشان دادبین گرایش به اختلال وسواس فکری- عملی (متغیر وابسته) با باورهای غیرمنطقی و سلامت روان (متغیرهای مستقل), رابطه مستقیم و معناداری (P<0/05) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین 4 مولفهی باور های غیرمنطقی, بین درماندگی در برابر تغییر و اجتناب از مشکل رابطه معناداری با اختلال وسواس فکری- عملی یافت نشد؛ اما بین مولفه های توقع تایید از دیگران و بی مسئولیتی هیجانی رابطه معناداری با اختلال وسواس فکری- عملی بدست آمد. از کاربردهای حاصل از این پژوهش, میتوان پیشنهاد داد که همایشها و یا سخنرانیهایی در سطح استان جهت دانشجویان و به منظور اصلاح باورهای غیرمنطقی آنها روی مولفه های توقع تایید از دیگران و بیمسئولیتی هیجانی برگزار گردد.محدودیت طرح حاضر, تعمیم پذیری نتایج آن است که تنها در مورد دانشجویان دانشگاه های رشت قابل استفاده است.

لینک کمکی