فایل ورد رابطه هوش هيجاني با استرس شغلي در مديران و پرستاران بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه هوش هيجاني با استرس شغلي در مديران و پرستاران بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعات و پژوهشهای گوناگون در این زمینه, مبین نقش و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل, شغل و محیط اجتماعی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی در مدیران و پرستاران بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام شد.روش شناسی: این پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی بود که در آن 150 نفر از مدیران و پرستاران بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران شرکت کردند. به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه مشخصات فردی, هوش هیجانی و استرس شغلی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) در سطح معنیداری p<0.05 و با استفاده از نرم افزار spss22 صورت گرفت.یافته ها: هوش هیجانی به طور معنیداری استرس شغلی مدیران و پرستاران بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را پیش بینی میکند .(p<0.05) همچنین نتایج نشان داد که مولفه های هوش هیجانی به ویژه خود آگاهی, همدلی, خود انگیزی در پیش بینی استرس شغلی نقش معنی داری دارند .(p<0.05)نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و وجود رابطه معنیدار هوش هیجانی و استرس شغلی, به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و در نتیجه استرس شغلی بسیار موثر و ارزشمند باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد برای ارتقا و بهبود هوش هیجانی مدیران و پرستاران بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, دوره ها و کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی در این زمینه برگزار گردد.

لینک کمکی