فایل ورد رتبه بندي عوامل موثر بر کيفيت وب سايتهاي سازمانهاي دولتي با استفاده از رويکرد ويکور فازي (مورد مطالعه: وبسايتهاي سازمانهاي دولتي منتخب يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رتبه بندي عوامل موثر بر کيفيت وب سايتهاي سازمانهاي دولتي با استفاده از رويکرد ويکور فازي (مورد مطالعه: وبسايتهاي سازمانهاي دولتي منتخب يزد) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

همراه با افزایش نفوذ خدمات آنلاین در زمینه ی کسب و کار, اهمیت اندازهگیری و نظارت بر کیفیت وبسایتها در دنیای مجازی نیز افزایش یافته است. با دسترسی روبه رشد افراد به اینترنت, تعداد مراجعهکنندگان به وبسایتها نیز افزایش یافته است و موضوع کیفیت آنها روزبه روز بیشتر مورد توجه واقع شده است. مهمترین هدف هر وبسایت ارائه اطلاعاتی است که پاسخگوی انتظارات کاربران باشد. بنابراین موضوع ارزیابی کیفیت وبسایتها امروزه بیش از پیش نمود پیدا کرده است.سازمانهای دولتی خدمات متنوعی را از طریق وبسایتهای خود در اختیار کاربران قرار میدهند, از اینرو ضروری است کیفیت وبسایتهای خود را از دیدگاه کاربران آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و این ارزیابی بهعنوان مبنای بهبود کیفیت وبسایت مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا, پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت وب سایتهای سازمانهای دولتی منتخب یزد با استفاده از رویکرد ویکور فازی انجام گرفته است. جامعهی آماری این پژوهش را کلیه کاربرانی که حداقل یک مرتبه, شخصا از وبسایت سازمانهای دولتی استان یزد برای دریافت خدمات استفاده کردهاند, تشکیل میدهند. جهت گردآوری داده های تحقیق از مدل الینگ و همکاران((2012 استفاده شد. براساس این مدل, کیفیت وبسایتهای دولتی در سه بعد پیمایش, محتوا و صفحهآرایی در قالب 23 سوال مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنجایی که پرسشنامه تحقیق استاندارد است, بنابراین روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با 0.982 تعیین گردید که حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه کاربران بعد صفحه آرایی در بالاترین و بعد پیمایش در پایین ترین سطح میباشد.در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی جهت بهبود کیفیت وبسایتها ارائه گردید.

لینک کمکی