فایل ورد شناسايي روابط موثر بين شاخص هاي ريسک اعتباري و مطالبات معوق بانک صادرات استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي روابط موثر بين شاخص هاي ريسک اعتباري و مطالبات معوق بانک صادرات استان مازندران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در سراسر جهان بانکها یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار میروند. یکی از مهمترین فعالیتهای نظام بانکی پرداخت تسهیلات میباشد که در سالهای اخیر به دلیل عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری, بحرانهایی را در نظام بانکی و بازار پول به وجود آورده است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین شاخصهای ریسک اعتباری ومطالبات معوق بانک صادرات استان مازندران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات اعتباری و مالی150 مشتری حقوقی وام گیرنده ازسرپرستی11گانه این بانک طی سالهای1390 الی 1394 استفاده شده است.متغیرهای این پژوهش شامل متغیر وابسته(نحوه باز پرداخت تعهدات شرکتها )و متغیر مستقل شامل23 نسبت مالی از شاخصهای اطلاعات اعتباری,نسبت های نقدینگی, فعالیت, سود آوری وسرمایه گذاری می باشد.مبنای روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق, تحلیل چند متغیره آماری(آزمون اسپیرمن) میباشد.نتایج آزمون اسپیرمن در مجموع بیانگر ارتباط معنی دار شاخصهای ریسک اعتباری و مطالبات معوق می باشد. از میاننسبت ها ,نسبت های نقدینگی, فعالیت و سود آوری از ارتباط معنی داری منفی با مطالبات معوق برخوردارند. از میان شاخصهای اطلاعات اعتباری تنها تعهد به سایر بانکهاوسابقه دارای رابطه معنی داری مثبت با مطالبات معوق بوده و همچنین نسبت های سرمایه گذاری به جز نسبت مالکانه رابطه معنی دار مثبت با مطالبات معوق دارند.

لینک کمکی