فایل ورد شناسايي موانع بهکارگيري فناوريهاي نوين در مدارس شهرستان ثلاث باباجاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي موانع بهکارگيري فناوريهاي نوين در مدارس شهرستان ثلاث باباجاني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد شناسايي موانع بهکارگيري فناوريهاي نوين در مدارس شهرستان ثلاث باباجاني است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است که به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی در پایه های چهارم, پنجم و ششم میباشد که 110 نفر هستند. با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای, 86 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصین و اساتید استفاده شد و میزان پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/80) مورد سنجش قرار گرفت. همچنین جهت تجزیهوتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون K-S, آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل چهارگانه (فنی, مالی, سازمانی, رفتاری) از مهمترین موانع به کارگیری فناوریهای نوین در مدارس شهرستان ثلاث است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مولفه موانع مالی با میانگین 4/78 دارای بالاترین اولویت و مولفه موانع رفتاری با 2/25دارای پایین ترین اولویت در موانع به کارگیری فناوری های نوین در مدارس ابتدایی است؛ لذا ایجاد انگیزه لازم در مدیران و معلمان برای بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و فرایند تدریس از طریق برقراری طرحهای تشویقی و انتخاب مدارس فعال در این زمینه ضروری میباشد.

لینک کمکی