فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل رفتاري موثر در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرآيند تحليل شبکه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي و رتبه بندي عوامل رفتاري موثر در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرآيند تحليل شبکه اي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی, یکی از موضوع های مهم در علم مالی است. در پژوهش حاضر, ارزیابی و رتبه بندی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است. برای ارزیابی و رتبه بندی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران, از روش فرآیند تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است که برای محاسبه نمره مقایسات زوجی معیارها و خوشه ها و روابط بین آنها از استاندارد امتیازدهی ساعتی استفاده شده و بر این مبنا پرسشنامه ای تهیه و برای خبرگان و فعالان بازار سهام ارسال شد و نمره هر مقایسه زوجی با محاسبه میانگین هندسی نمره های پرسشنامه به دست آمد. به طورکلی یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین گردید فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند که در پی آن نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح اطمینان %95, دوری از تاسف و پشیمانی, اثر تمایلی, رفتار توده واری, محافظه کاری و اثر مالکیت بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر معنیداری دارند. ولی در ارتباط با تاثیر سود و زیان نسبی, بیش اطمینانی و شهود نمایندگی بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران, ازلحاظ آماری نتایج معناداری به دست نیامد. در راستای جواب به اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران, بر اساس روش ANP که توسط خبرگان جواب داده شده است, عامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران دوری از تاسف و پشیمانی رتبه اول و عامل شهود نمایندگی رتبه هشتم را شامل شدند و بقیه عوامل در رتبه های دوم تا هفتم قرار گرفتند.

لینک کمکی