فایل ورد صيانت از اخلاق در حقوق کيفري اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد صيانت از اخلاق در حقوق کيفري اسلام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

استفاده از حقوق کیفری برای گسترش اخلاق بحثی چالش برانگیز است که نظرات ناظر بر آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بودن حقوق ختم می شود و در همین فضا از استفاده حداکثری از حقوق کیفری برای اشاعه اخلاق تا عدم تجویز مطلق ابزار کیفری برای اخلاقی نمودن جامعه, مشاهده میشود.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیل از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای, سعی دارد میزان حمایت حقوق کیفری اسلام از اخلاق را با بررسی قواعد و مقررات مورد بررسی قرار دهد.شایان ذکر است, نظام حقوق کیفری اسلام بنا دارد از اخلاق حمایت بیشتری کند؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قاعده مشهور التعزیر لکل فعل محرم و مشروح مذاکره های انجام شده در قانونگذاری بر این امر صحه میگذارد. نظریه اسلام مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک مینماید و در مقام ثبوت معتقد به حمایت حداکثری حقوق از اخلاق برای حاکم و در مقام اثبات معتقد به حمایت ناظر به مقتضیات و شرایط بر اساس نظر حاکم جامعه و با مکانیزمهای مختلف و متنوع ناظر به متخلف است.

لینک کمکی