فایل ورد مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از يک لوله با آرايه پره هاي مربعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از يک لوله با آرايه پره هاي مربعي :
تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی عددی انتقال حرارت از یک لوله با پره های مربعی در حالت جابجایی آزاد می باشد با استفاده از یک کد محاسباتی چگونگی توزیع دما درون پره در حال جابجایی طبیعی و هدای همزمان بر اساس فاصله بین پره ها محاسبه شده و اثر زاویه قرارگیری مبدل مطالعه شده اس نتایج حاصله از محاسبات عددی با نتایج تجربی در حال خاص مقایسه و اعتبارسنجی گردیده است در این تحقیق با توجه به فیزیک مسئله, جریان سه بعدی فرض شده و نتایج بدست آمده بصورت نمودارهایی از تغییرات ناسلت و ضریبانتقال حرارت متوسط بر حسب فاصله بین پره ها و زاویه قرارگیری مبدل ارائه شده است نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش فاصله پره ها از یکدیگر تا مقدار مشخصی ضریب انتقال حرارت متوسط افزایش یافته و افزایش فاصله پره ها بیش از آن مقدار تاثیری در مقدار ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط ندارد همچنین چرخش مبدل و قرارگیری آن در زاویه های مختلف اختلاف چندانی در نرخ انتقال حرارت ایجاد نمی کند.

لینک کمکی