فایل ورد مقايسه تجربي انتقال حرارت نانوسيال هاي آبي تيتانيا و آلومينا درشرايط شار حرارتي غيريکنواخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه تجربي انتقال حرارت نانوسيال هاي آبي تيتانيا و آلومينا درشرايط شار حرارتي غيريکنواخت :
تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

برای مقایسه تجربی تاثیر نانوسیال های مختلف بر روی انتقال حرارت جریان درون یک مجرای حلقوی در شرایط شار حرارتی غیر یکنواخت, در این پژوهش, با استفاده از یک لوپ تحت فشار ترموهیدرولیکی آزمایش هایی صورت پذیرفته است. نانوذرات آلومینا و تیتانیا به آب دوبار یونیزه شده افزوده شدند تا نانوسیال های مربوطه تولید گردند. آزمایش ها برای هر دو رژیم جریان آرام و مغشوش انجام شدند. محفظه آزمایش عبارت است از یک مجرای حلقوی که شار حرارتی کسینوسی از طریق المان الکتریکی خاص به میله داخلی آن اعمال می گردد. دمای دیواره درونی حلقوی با استفاده از 22 دماسنج نوع K اندازه گیر ی می گردد. نتایج نشان می دهد که در غلظت های پایین هر دو نانوسیال تاثیر چندانی بر روی انتقال حرارت ندارند ولی با افزایش غلظت انتقال حرارت به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. این بهبود انتقال حرارت توسط نانوسیال تیتانیا شدیدتر از نانوسیال آبی آلومینا می باشد

لینک کمکی