فایل ورد بررسي کارايي نانواکسيد گرافن پوشيده شده با نانوذرات اکسيد روي در حذف آنتي بيوتيک هاي گروه تتراسايکلين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کارايي نانواکسيد گرافن پوشيده شده با نانوذرات اکسيد روي در حذف آنتي بيوتيک هاي گروه تتراسايکلين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

یکی از روش های مورد توجه در تصفیه, فرایند جذب توسط نانو ذرات بعنوان یک روش نوین است. با توجه به نگرانیهای اصلی آلودگیهای دارویی ناشی از حضور آنتی بیوتیکها در منابع آبی و فاضلابها که به دلیل پایداری و مقاومت میکروبی و افزایش مقاومت دارویی در انسان که سبب تجمیع میکروبهای بیماریزا در محیط زیست میگردد, هدف از این تحقیق حذف داکسی سایکلین به روش جذب سطحی با استفاده از نانواکسید گرافن پوشیده شده با اکسید روی از محلول های آبی بود. تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف با هدف به دست آوردن شرایط مطلوب برای بدست اوردن شرایط مطلوب برای فرایند جذب از جمله مقدار نانو جاذب, زمان تماس, pH, به روش ناپیوسته مطالعه شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد حذف داکسی سایکلین تحت شرایط T=25±2 C,[GO-ZnO]=200 mg/250 ml,[DOX.]0= 50mg/L وpH=8.2 در حدود % 93/96 بهدست آمد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نانوجاذب اکسید روی عاملدار شده با اکسید روی کارائی خوبی در میزان حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین داشت.

لینک کمکی