فایل ورد بررسي هيدروديناميک سيال در ميکروکانال هاي پيچشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي هيدروديناميک سيال در ميکروکانال هاي پيچشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه, بررسی تجربی اثر هندسه کانال بر ضریب اصطکاک در طول جریان دوفازی دریک میکروکانال پیچشی و مقایسه آن با میکروکانال ساده میباشد. نتایج تجربی مربوط است به جریان دوفاز گاز طبیعی و محلول آبی آلکانول آمین در یک کانال با سطح مقطع دایرهای به قطر 800 µm و رینولدزهای 43 > Re G > 214 برای گاز و برای Re L > 92 18 > برای مایع. نتایج نشان میدهد که با افزایش عدد رینولدز, ضریب اصطکاک در هر دو میکروکانال کاهش مییابد. همچنین ضریب اصطکاک در میکروکانال پیچشی از مقدار آن در میکروکانال ساده به مراتب بیشتر است

لینک کمکی