فایل ورد بهبود استخراج الکتروغشايي داروهاي بازي بر پايهي اثر قند در بافتهاي بيولوژيکي و اندازه-گيري ميزان استخراج آنها توسط روش کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بهبود استخراج الکتروغشايي داروهاي بازي بر پايهي اثر قند در بافتهاي بيولوژيکي و اندازه-گيري ميزان استخراج آنها توسط روش کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این بررسی برای اولین بار از اثر قند به منظور بهبود بازیابی استخراج در سیستم استخراج الکتروغشائی استفاده شد. به منظور اندازه گیری داروهای بازی استخراج شده سیستم الکتروغشایی به همراه قند با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا کوپل شدهاست. حضور قند در محلول نمونه نه تنها به افزایش بازده کمک می نماید بلکه سیستم استخراجی پایدارتر شده و تکرارپذیرتری آن افزایش پیدا میکند. پس از بهینه سازی موارد موثر بر روند استخراج, برای معتبرسازی روش, ارقام شایستگی در محیط آب مورد بررسی قرار گرفت. استخراج داروهای بازی به کمک اثر قند با اعمال ولتاژ 300 به مدت 15 دقیقه و با دور rpm 1500 برای همزن, از 6 میلیلیتر محلول دهنده ( حاوی 1/2 گرم گلوکز( 2 با pH برابر 5 به 30 میکرولیتر از محلول گیرنده با pH برابر 1/5 انجام شد. به منظور مشاهده ی اثرگذاری قند بر سیستم استخراجی, روش پیشنهادی با روش معمول استخراج الکتروغشایی داروهای بازی مورد مقایسه قرار گرفت که بهبود قابل ملاحظه ای در تکرارپذیری و بازده استخراج مشاهده شد. تحت شرایط بهینه ی به دست آمده تکرارپذیری روش در محدوده% 6/4 – 3/1 قرار گرفت. همچنین بازده استخراج این روش در مورد استخراج داروهای بازی بین % 80/0 – 61/4 مشاهده شد. در ادامه به دلیل سازگاری بیشتر قندها با بافتهای بیولوژیکی, بافت پلاسما به عنوان محلول نمونه حقیقی مطالعه شد.

لینک کمکی