فایل ورد بهينه سازي حذف پارانيتروفنول به روش انعقاد الکتريکي با استفاده از نرم افزار طراحي آزمايش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي حذف پارانيتروفنول به روش انعقاد الکتريکي با استفاده از نرم افزار طراحي آزمايش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

حضور مواد نیتروآروماتیک در پسابهای صنعتی و مشکلات زیستمحیطی ناشی از دفع غیراصولی آنها, تصفیه این پساب ها را قبل از تخلیه به محیط زیست ضروری میسازد. در این تحقیق به بررسی روش انعقاد الکتریکی برای حذف پارانیتروفنول از محیط آبی پرداخته شد. برای بررسی فرآیند و بهینه سازی آن از روش پاسخ سطح استفاده شد و اثر عوامل موثر مانند pH, ولتاژ و غلظت NaCl بررسی شد. بر اساس نتایج در شرایط [NaCl]= 800 mg/l, pH= 8 و Voltage= 4v, PNP حذف گردید.

لینک کمکی