فایل ورد شبيه سازي ديناميکي تسمه مصرف کننده هاي جانبي موتور با استفاده از نرم افزار Adams

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي ديناميکي تسمه مصرف کننده هاي جانبي موتور با استفاده از نرم افزار Adams :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین سیستم ها در عملکرد موتور خودرو, سیستم مصرف کننده های جانبی می باشد. امروزه با گسترش رایانه ها این شبیه سازی ها در نرم-افزارهای مختلف انجام می شود. یکی از نرم افزار های تحلیل دینامیکی, نرم افزار Adams می باشد. در این مقاله, ابتدا سیستم مصرف کننده های جانبی در نرم افزار تحلیل دینامیکی Adams شبیهسازی شده است. برای محاسبه سفتی و میرایی تسمه سفت کن یک آزمون تجربی تعریف و انجام شده است. سپس, عملکرد موتور در حالت استارت مورد بررسی قرار گرفته و با تغییر متغیرهای موثر بر روی جابه جایی, تاثیر هر کدام بررسی شده و نتایج در پایان ارائه شده است. براساس نتایج این مقاله مهمترین عوامل موثر بر جابه جایی تسمه عبارتند از: میرایی تسمه سفت کن, زاویه اولیه نصب تسمه-سفت کن و ماژول الاستیک تسمه. با افزایش سفتی از230 تا 500 جابه جایی تسمه سفت کن از 3.2 میلی متر به 1.5کاهش می یابد. با افزایش میرایی از 1.8 به 25 میزان جابه جایی تسمه سفت کن از 3.2 میلی متر به 0.7 میلی متر کاهش می یابد. با تغییر زاویه از 20 درجه به 0 درجه میزان جابه جایی تسمه سفت کن از 3.2 میلی متر به 1.2 میلی متر کاهش می یابد. با افزایش کاهش از 1427 به 713.5 میزان جابه جایی تسمه سفت کن از 3.2 به 0.7 کاهش می یابد.

لینک کمکی