فایل ورد تغييرات در جمعيت ما يان مرجاني قبل ي پس از پديد سفيد شدگي آبسنگ هاي مرجاني در جزيره کيش طي سال هاي 2003 تا 2018

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تغييرات در جمعيت ما يان مرجاني قبل ي پس از پديد سفيد شدگي آبسنگ هاي مرجاني در جزيره کيش طي سال هاي 2003 تا 2018 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

غلیرغم بروز متعدد پدیده سفیدشدگی مرجان ها Coral bleaching در طی سال های گذشته در خلیج فارس, هیچ تحقیقی به بررسی تغییرات ایجاد شده در ساختار جمعیت وتنوع گونه ای ماهیان مرجانی در این منطقه نپرداخته است. براین اساس مطالعه حاضر به بررسی تغییرات ایجاد شده در ساختار جمعیت و تنوع گونه ای ماهیان مرجانی طی سال های 2003 تا 2018 در جزیره کیش می پردازد. در طی این دوره زمانی, دو پدیده سفیدشدگی مرجان ها در جزیره کیش رخ داده است. به منظور بررسی تغییرات ایجادشدهدر ساختار جمعیت وتنوع گونه ای ماهیان مرجانی, فراوانی و تنوع گونه ای جمعیت ماهیان به روش Fish blet transect survey در هفت ایستگاه دارای بیشترین تراکم مرجانی در اطراف جزیره کیش در چهار دوره زمانی شامل دودوره قبل از بروز پدیده سفیدشدگی 2003-2008 و 2014-2017 ودو دوره بعد از بروز پدیده سفیدشدگی Winter -2009 و Winter-2018 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جمعیت ماهیان مرجانی در طی سال های مورد بررسی دستخوش تغییر در تنوع گونه ایی و فروانی شده اند. نتایج حاکی از آن بود که پدیده سفیدشدن مرجانها تاثیر معنی داری بر روی غنای گونه ایی ماهیان مرجانی در جزیره کیش داشته است. بخصوص فراوانی گروه های شاخص ماهیان مرجانی در زمان سفیدشدگی و پس از آن کاهش قابل ملاحظه ایی داشته اند. نتایج آنالیز گروه های تغذیه ایی نشان داد که جمعیت ماهیان مرجانخوار در زمان بروز پدیده سفیدشدگی مرجان ها افزایش یافته و پس از مرگ کامل مرجان ها ورشد جلبک ها بر روی مرجان های مرده جمعیت ماهیان گیاه خوار افزایش یافته است وبدنبال آن جمعیت ماهیان گوشتخوار وهمه چیز خوار غالب شده است.این تغییرات در دو عمق 1 تا 3 متر وعمق نسبتا بیشتر 4 تا 8 متر نیز مقایسه گردید ونتایج نسان داد گروه های ماهیان گوشتخوار ماهیان گوشتخوار در مناطق نسبتا عمیق تر فراوانی بیشتری دارند وماهیان همه چیز خوار در اعماق کمتر از فراوانی قابل ملاحظه برخوردارند.

لینک کمکی