فایل ورد بررسي تاثير مکانيزاسيون کشاورزي بر مهاجرت از روستا به شهردر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير مکانيزاسيون کشاورزي بر مهاجرت از روستا به شهردر ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

به رغم رشد سریع اقتصاد در چند ده هی اخیر در کشور, مهاجرت به طور گستردهای افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش مهاجرت از روستا ممکن است ناکارایی سرمایهگذاریهای دولت در مناطق روستایی به ویژه در بخش کشاورزی باشد. بنابراین, بررسی اثر سیاستهای مکانیزاسیون در بخش کشاورزی بر مهاجرت روستاییان به شهر ضروری است. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر مهاجرت از روستا به شهر برای دوره زمانی1366-1396 و با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی )ARDL) میباشد. نتایج نشان میدهد که ضریب مکانیزاسیون هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر مهاجرت اثری منفی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که شکاف اشتغال و شکاف درآمدی میان بخش شهری و بخش روستایی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر مهاجرت اثری مثبت دارند. با توجه به اثر منفی ضریب مکانیزاسیون بر مهاجرت, به دلیل وارداتی بودن تکنولوژی کشاورزی لذا پیشنهاد میشود که دولت شرایط را برای واردات راحتتر این نوع تکنولوژی فراهم کند. مساعدت دولت میتواند با کاهش تعرفه وارداتی همراه باشد و یا اینکه با ارائه تسهیلات بانکی برای کشاورزان کم بزاعت مالی, زمینه را برای افزایش به کارگیری مکانیزاسیون در بخش کشاورزی فراهم کند.

لینک کمکی