فایل ورد بررسي تاثير نوع پروبيوتيک مورد استفاده بر روي درصد قطعات لاشه جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير نوع پروبيوتيک مورد استفاده بر روي درصد قطعات لاشه جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

به منظور مقایسه تاثیر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر درصد قطعات لاشه جوجه های گوشتی, آزمایشی با 300 قطعه جوجه یک روزه آربورآکرز در قالب 3 تیمار با 5 تکرار و 20 جوجه در هر تکرار به انجام رسید. تیمارهای آزمایشی شامل دو پروبیوتیک بر پایه باکتری باسیلوس یا باکتری های اسید لاکتیکی بود که با یک جیره شاهد بدون پروبیوتیک مقایسه شد. در سن 42 روزگی از هر تکرار یک قطعه خروس و یک قطعه مرغ انتخاب و پس از توزین ذبح گردید. پس از پرکنی و تخلیه امعا و احشا , لاشه حاصل مجددا توزین و راندمان لاشه محاسبه گردید. همچنین لاشه طبق روش استاندارد, قطعه بندی و قطعات حاصل توزین گردید. بجز راندمان لاشه بقیه صفات مورد مطالعه تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک قرار نگرفت .(p<0.05) ولی در مورد تمام صفات میانگین تیمارهای حاوی پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد بهتر بود. همچنین جنسیت نیز تاثیر معنی داری بر صفات مورد مطالعه نداشت ولی بطور کلی مرغان بجز در مورد سینه میانگین بالاتری نسبت به خروسها نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات مصرف پروبیوتیک بر روی صفات لاشه قابل مشاهده و اندازه گیری است و نیز وسعت این تاثیرات بر اساس نوع باکتری های ارائه شده توسط پروبیوتیک متفاوت است.

لینک کمکی