فایل ورد بررسي تاثير نوع پروبيوتيک مورد استفاده بر روي ميانگين افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير نوع پروبيوتيک مورد استفاده بر روي ميانگين افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

به منظور مقایسه تاثیر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر روی میانگین افزایش وزن روزانه, ضریب تبدیل غذایی و درصد قطعات لاشه جوجه های گوشتی, آزمایشی با 300 قطعه جوجه یک روزه آربورآکرز در قالب 3 تیمار با 5 تکرار و 20 جوجه در هرتکرار به انجام رسید. تیمارهای آزمایشی شامل دو پروبیوتیک بر پایه باکتری باسیلوس یا باکتری های اسید لاکتیکی بود که با یک جیره شاهد بدون پروبیوتیک مقایسه شد. تا سن 42 روزگی هر هفته وزن تمام جوجه ها و میزان دان مصرفی ثبت گردید. میزان افزایش وزن روزانه برای هر قطعه و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. هرچند صفات میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی طی 42 روز دوره پرورش تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک قرار نگرفت .(p < 0.05) ولی در مورد هر دو صفت میانگین تیمارهای حاوی پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد بهتر بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات مصرف پروبیوتیک بر روی صفات میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی طی 42 روز دوره پرورش قابل مشاهده و اندازه گیری است و نیز وسعت این تاثیرات بر اساس نوع باکتری های ارائه شده توسط پروبیوتیک متفاوت است.

لینک کمکی