فایل ورد بررسي تجارب جهاني مديريت پسماند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تجارب جهاني مديريت پسماند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه تغییر فرهنگ شهر نشینی , افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف منجر به افزایش تولید پسماندهای شهری شده است. در این میان نیاز است مدیریت بهینه, اصولی و سازگار با محیط زیست این حجم از پسماند مورد توجه قرار گیرد. سیستمی که جریان پسماند, جمع آوری پسماند و روشهای پردازش و دفع پسماند را در تعامل با یکدیگر مدیریت میکند تحت عنوان مدیریت پسماند مطرح میشود. در این نوشتار به منظور دستیابی به اصول مدیریت پسماند به متون تجربی استناد شده است. در این راستا تجارب کشورهای موفق در سه دسته کشورهای اروپایی, آسیایی و آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس نتایج حاصل از این بررسی اصول مدیریت پسماند پیشنهاد شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی گردآوری شده است. نتایج حاصل از بررسی متون مرتبط نشان میدهد که در مدیریت پسماند نیاز است مواردی همچون ایجاد و توسعه سطل بازیافت در سطح شهر, فرهنگ سازی در خصوص بازیافت زباله ها, ملزم ساختن صنایع در خصوص اختصاص بخشی از سود خود به مدیریت پسماند و بهره گیری از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت پسماند مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی