فایل ورد بررسي تصفيهي فاضلاب شهري با روش تلفيقي راکتور ناپيوسته ي متوالي، بيوراکتورهاي بستر متحرک و صافي شني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تصفيهي فاضلاب شهري با روش تلفيقي راکتور ناپيوسته ي متوالي, بيوراکتورهاي بستر متحرک و صافي شني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

درگذشته فاضلابها به عنوان پسابهایی بدون فایده شناخته میشدند, اما امروزه با کمک فناوریهای نوین تصفیه فاضلاب, میتوان از آنها به عنوان یک منبع غنی اقتصادی استفاده کرده و آنها را مجددا0 وارد چرخه ی استفاده کرد. در همین راستا از یک سیستم تلفیقی SBR و MBBR که متشکل از یک حوض هوادهی با حجم بیست درصدی پرشده از آکنه های کاندلس تیپ (II), یک حوضچهی تهنشینی و یک ستون صافی شنی است, برای تصفیه فاضلاب خانگی استفاده شد. برخلاف بسیاری از سیستم ها که از روش ر شد معلق و یا چ سبیده به طور جداگانه ا ستفاده می شد, در این پروژه از تلفیق دو ر شد معلق و چ سبیده ا ستفاده شده ا ست. پایلوت مورد استفاده در این پژوهش در تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان مستقر گردید, که دارای حجم حوض هوادهی 150 لیتر, حوضچه ی ته نشینی 200 لیتر و صافی شنی 40 لیتر بوده است. در این سیستم زمان ماند فاضلاب در مرحله ی پر شدن, 1 ساعت, در مرحله ی هوادهی 6 ساعت و در مرحله ی تهنشینی 2 ساعت در نظر گرفتهشده است. فاضلاب استفاده شده در سیستم مذکور, از حوض مقسم تصفیه خانه فاضلاب اکباتان واقع در شهرک اکباتان پس از عبور فاضلاب خام از واحد آشغالگیر و دانه گیر تصفیه خانه میباشد. در این پژوهش عملکرد سی ستم تلفیقی SBR , MBBR, تهن شینی و صافی شنی روی میزان حذف پارامترهای COD, TSS, TDS, TP و کدورت بررسی شد. در سیستم تلفیقی SBR, MBBR, ته نشینی و صافی شنی, راندمان 85 درصدی در حذف COD, حذف 98/9درصدی در TSS , 33/3 درصدی در حذف TDS, حذف 81 درصدی در TP و حذف 98/9 درصدی در کدورت به دست آمد. این راندمانهای بالا ن شان میدهد که سیستمهای موردنظر بسیار کارآمد میبا شند و با توجه به مقادیر خروجی از سیستمها, حد نساب لازم جهت استاندارد خروجی فاضلاب در کشور را تامین مینماید.

لینک کمکی