فایل ورد بررسي توان پيشبيني کنندگي مهارتهاي شناختي- رفتاري بر مشارکت شهروندان در حفاظت از بهداشت محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي توان پيشبيني کنندگي مهارتهاي شناختي- رفتاري بر مشارکت شهروندان در حفاظت از بهداشت محيط زيست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مشکلات محیط زیستی یکی از جدیترین چالشهای پیش روی بشر در قرن حاضر است که در درک و نگرش منفی, بیانگیزشی, فقدان آگاهی و ضعف فرهنگی ناشی از ارتباط بین رفتار انسان و طبیعت ریشه دارد. بنابراین هدف اصلی پیشروی این تحقیق فایل ورد بررسي توان پيشبيني کنندگي مهارتهاي شناختي- رفتاري بر مشارکت شهروندان در حفاظت از بهداشت محيط زيست, است. در این مطالعه توصیفی - همبستگی که با طرح زمینه یابی- پیمایشی انجام شد, تعداد 451 زن خانه دار ساکن شهر شیراز به روش تصادفی منظم از لیست کدهای پستی انتخاب و پرسشنامه های مهارتهای شناختی- رفتاری و ارزیابی مشارکت شهروندان در حفاظت از بهداشت محیط زیست را تکمیل نمودند. سپس داده های جمع آموری شده با استفاده از آماره های فراوانی, درصد, میانگین و آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام با تکنیک ورود (Enter) تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد %53 از شرکت کنندگان مشارکت زیست محیطی ضعیف, %38 متوسط و تنها % 9 از آنها مشارکت زیست محیطی خوب و بالایی داشتند. همچنین, نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد, بالاترین قدرت پیشبینی کنندگی در متغیر آگاهی به صورت مستقیم و معنیدار بود و متغیرهای انگیزش, نگرش و درک زیست محیطی به ترتیب در رتبه های بعدی از توان پیشبینی کنندگی بالا و معنیداری برخوردار بودند .(p0.05 ) بنابر نتایج این پژوهش انتظار میرود که بتوان با ارتقا ادراک, نگرش, انگیزش و آگاهی زیست محیطی شهروندان, مشارکت آنان در حفاظت از بهداشت محیط زیست را افزایش داد و زمینه توسعه پایدار محیط زیست شهری و منابع طبیعی را فراهم نمود.

لینک کمکی