فایل ورد بررسي جوانه زني ارقام گندم مقاوم به تنش شوري در حضور اسيد سالسيليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي جوانه زني ارقام گندم مقاوم به تنش شوري در حضور اسيد سالسيليک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا انجام یافت. فاکتور های آزمایش شش ژنوتیپ گندم(زاگرس, کوهدشت, بزوستایا, ام وی 17, گاسپارد و سایسونز), دو سطح شوری (صفر و 100 دسی زیمنس) و سه غلظت سالیسیلیک اسید (صفر, 0/5 و 1 میلیمولار) بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی بین تمامی سطوح کلرید سدیم و همچنین بین کلیه سطوح سالیسیلیک اسید به جز طول ساقهچه اختلاف معنی داری در سطوح احتمال %5 و %1 مشاهده شد . از نظر اثر متقابل سطوح کلرید سدیم × سطوح سالسیلیک اسید دو صفت ضریب سرعت جوانه زنی و شاخص میزان جوانهزنی اختلاف معنی داری در سطح احتمال %1نشان دادند . بین ژنوتیپها و اثر متقابل شوری × ژنوتیپ تنها از نظر طول ریشه چه و طول ساقه چه و از نظر اثر سه جانبه تنها از نظر طول ریشه چه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% مشاهده گردید. مصرف کلرید سدیم به میران 100 دسی زیمنس باعث کاهش %1/43 , %5/76 و %18/51 ضریب سرعت جوانهزنی, شاخص میزان جوانهزنی و طول ساقه چه نسبت به عدم مصرف آن گردید. در این پژوهش سالیسیلیک اسید در شوری 0/5 میلی مولار سرعت و شاخص میزان جوانهزنی را نسبت به شاهد افزایش داد.

لینک کمکی