فایل ورد بررسي خصوصيات فيزيکي-مکانيکي فيلمهاي زيست تخريب پذير بر پايه ي ژلاتين-نانوسلولز حاوي درصد هاي مختلف کتيرا و اسانسهاي گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي خصوصيات فيزيکي-مکانيکي فيلمهاي زيست تخريب پذير بر پايه ي ژلاتين-نانوسلولز حاوي درصد هاي مختلف کتيرا و اسانسهاي گياهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت موضوع بسته بندیهای زیست تخریبپذیر با خواص ضدمیکروبی طبیعی, مطالعه حاضر به منظور شناسایی و سنجش ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلم های ژلاتین- نانوسلولز حاوی اسانس گاوزیره ( 0/9, 0/6, 0/3 و 0 درصد حجمی) , اسانس کاکوتی کوهی 0/9), 0/6, 0/3 و 0 درصد حجمی) و کتیرا (غلظت 0 , 1 درصد وزنی- حجمی) صورت گرفت.از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) جهت شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاکوتی کوهی و اسانس گاوزیره استفاده شد . بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلم های طراحی شده طبق پروتکل مصوب استاندارد ASTM انجام شد .در آنالیزهای صورت گرفته شده بر روی اسانس بیشترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاکوتی کوهی شامل گرانیول 20/62, کارواکرول 18/17 درصد, آلفا ترپینول 7/49 درصد بوده و متیل بنزوات 49/15) درصد) و لیمونن 33/08) درصد) ترکیبات اصلی میوه گیاه گاوزیره می باشند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر , اضافه نمودن اسانس ها حلالیت فیلم ژلاتین- نانوسلولز و فیلم ژلاتین - نانوسلولز حاوی کتیرا را بصورت معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد لیکن تورم فیلم ها, میزان نفوذپذیری به بخار آب و میزان تنشش کششی بصورت معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داد. فیلم های حاوی کتیرا دارای شفافیت پایین تری (L*) نسبت به گروه کنترل بودند. یافته های این مطالعه نشان داد فیلم ژلاتین- نانوسلولز حاوی اسانس کاکوتی کوهی, اسانس گاوزیره و کتیرا دارای خواص فیزیکی- مکانیکی مناسبی جهت استفاده به عنوان بسته بندی محصولات غذایی است.

لینک کمکی