فایل ورد بررسي شواهد ژئومورفولوژي پهنه گسل بناروان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي شواهد ژئومورفولوژي پهنه گسل بناروان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

رشته کوه بزقوش در شمالغرب ایران و در استان آذربایجانشرقی قرار دارد. گسل بناروان در دامنه جنوبی بزقوش واقع شده است. در پژوهش حاضر, به منظور تحلیل فعالیتهای زمین ساختی پهنه گسل بناروان و شناسایی ساختارهایی که حرکت گسل بر آنها تاثیر گذاشته, شواهد ژئومورفولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. فعالیتهای تکتونیکی گسل بناروان سبب ایجاد لندفرمها و آثار ویژه ای در منطقه شده است که از لحاظ ژئومورفولوژی حائز اهمیت و قابل بررسی و تحلیل میباشد . از جمله شواهد فعالیت گسل بناروان میتوان به دره های خطی, جابجایی بستر رودخانه و ایجاد فراخاست در منطقه اشاره کرد. به طور کلی تکتونیک فعال موجود در منطقه و مخاطرات خاص وجود در منطقه را میتوان به وجود گسل بناروان نسبت داد.

لینک کمکی