فایل ورد بررسي عملکرد پاميس جهت حذف نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از مدل باکس بنکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي عملکرد پاميس جهت حذف نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از مدل باکس بنکن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آلودگی نیترات در منابع آبی, یک م شکل بزرگ زی ستمحیطی در سرا سر جهان ا ست. به همین دلیل در این پژوهش از سنگدانه های پامیس جهت حذف نیترات مازاد از محلولهای آبی استفاده گردید. پس از آمادهسازی جاذب, ساختار آن با تکنیکهای XRD, EDAX و SEM بررسی گردید. در این تحقیق از روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی باکس بنکن جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقل (9-5) pH, دما 15-45) درجه سانتی گراد) و دوز جاذب 5-15) گرم) بر عملکرد پاسخ و همچنین پیشگویی بهترین مقدار پاسخ استفاده شد. مقادیر بهینه بر اساس مدل باکس بنکن برای pH=5, میزان جاذب 15 گرم برلیتر, دما 15 درجه سانتیگراد تعیین شد. همچنین با افزایش دوز جاذب میزان حذف نیترات افزایش یافت در حالی که با افزایش pH و دما راندمان حذف نیترات کاهش پیدا کرد. در نتیجه ستگدانه پامیس به دلیل دسترسی آسان, هزینه کم و عملکرد مناسب میتواند به عنوان جاذب جهت حذف نیتراتهای مازاد در آب به کار رود.

لینک کمکی