فایل ورد رابطه ميان کارايي و ارزش سهام بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه ميان کارايي و ارزش سهام بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آگاهی از شاخصهای کلیدی بانکداری که بر میزان سود آوری و ارزش سهام بانک ها در بازار بورس تاثیرگذار است, دارای اهمیت فراوان می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر, سنجش رابطه بین کارایی و ریسک با ارزش سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو داده های 18 بانک پذیرفته شده طی 5 سال (1390 تا 1394) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش اثرات ثابت استفاده شده است و نتایج حاصل نشان داده است که تمامی متغیرهای به لحاظ علامت با تئوری های حسابداری سازگار است. هم چنین با توجه به سطح معنی داری متغیرها مشخص گردید که ارزش تغییر کارایی, ریسک نقدینگی, اهرم مالی و اندازه بانک با کیوی توبین رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص گردید که ارزش تغییر کارایی, ریسک اعتباری, ریسک بازار, ریسک نقدینگی با ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در نهایت با توجه به سطح معنی داری متغیرها مشخص گردید که ارزش تغییر کارایی, ریسک بازار, ریسک نقدینگی و اندازه بانک با متوسط حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی داری دارد. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده, می توان نتیجه گرفت متوسط بازده حقوق صاحبان سهام شاخص بهتری برای اندازه گیری ارزش سهام بانک ها می باشد. و بیش از 87 درصد از تغییرات آن توسط متغیرهای کارایی, ریسک و کنترلی قابل توضیح است.

لینک کمکی