فایل ورد شناسايي و رتبه بندي اثربخش ترين تکنيک هاي حسابداري مديريت در شرکت هاي فعال در حوزه دارويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي و رتبه بندي اثربخش ترين تکنيک هاي حسابداري مديريت در شرکت هاي فعال در حوزه دارويي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق فایل ورد شناسايي و رتبه بندي اثربخش ترين تکنيک هاي حسابداري مديريت در شرکت هاي فعال در حوزه دارويي می باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های کمی و با هدف کاربردی و استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق, خبرگان و مدیران با تجربه در حوزه شرکت های فعال دارویی می باشند. نمونه تحقیق 12 نفر انتخاب شد. برای انتخاب روش نمونه گیری نیز محقق از روش گلوله برفی استفاده کرد. اعتبار پرسشنامه تحقیق از طریق روایی صوری (نظر متخصصین) حاصل شد. در این تحقیق به کمک آزمون AHP به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که به ترتیب ارزش فعلی خالص اثربخش ترین تکنیک حسابداری مدیریت به حساب می آید. همچنین هزینه یابی بر مبنای فعالیت, مدیریت هزینه و کارت امتیاز متوازن به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم اثربخشی تکنیک های حسابداری مدیریت قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سه تکنیک ارزش افزوده اقتصادی, هزینه یابی کایزن و مهندسی مجدد از نظر رتبه یکسان و از نظر اثربخشی کمترین اثربخشی را در بین تکنیک های حسابداری مدیریت در حوزه شرکت های دارویی دارند.

لینک کمکی