فایل ورد عوامل موثر بر بازاريابي الکترونيکي زعفران ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر بازاريابي الکترونيکي زعفران ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

بر اساس برنامه ششم صادرات غیر نفتی باید با رشد 8/21% در سال همراه باشد, که توسعه محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی منطقه ایی و جهانی می تواند محور توسعه پایدار درخور در سطح ملی گردد. زغفران ایران, یکی از باکیفیت ترین و مرغوب ترین در جهان است و ایران اولین و بزرگترین تولید کننده آن است. اما به دلیل عدم بهره گیری از تکنولوژی های مناسب در بازاریابی و مشتری مداری دارای برند جهانی برای فروش و ارز آوری بالا نیست. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی این محصول پرداخته خواهد شد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع اکتشافی است. گردآوری اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه محقق ساخت که روایی آن به تایید خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ اندازه گیری شده, رسیده است. آمار توصیفی با استفاده از فراوانی و درصد فراوانی و برای بررسی نرمالیته داده ها از آزمون k-s و برای تایید فرضیات از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی تک نمونه ایی با سطح خطای(05/0) و ضریب اطمینان 95% استفاده شده است. نتایج نشان داده است که عوامل مرتبط داخلی, خارجی, بین المللی, استراتژی, فنی و شناخت مشتری در بازاریابی الکترونیکی زعفران موثر بوده است و بعد شناخت مشتری و روابط بین المللی بیشترین اثر را بر بازاریابی الکترونیکی زعفران دارد. بنابراین شناخت مشتری که دارای بلوغ بوده می تواند به عنوان کلیدی ترین عنصر موفقیت در زمینه بازاریابی این محصول باشد.

لینک کمکی