فایل ورد مديريت و ارزيابي ابعاد فرآيند توانمندسازي کارکنان در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مديريت و ارزيابي ابعاد فرآيند توانمندسازي کارکنان در سازمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هم زمان با روند افزاینده تحولات اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان را متاثر ساخته و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده, نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز به شدت متحول و دگرگون شده است. سازمان های کنونی برای ادامه حیات خود باید از ویژگی های خاصی هم چون شفافیت , بهبود مستمر و....... برخوردار باشند و برای دستیابی به چنین ویژگی هایی, باید مهم ترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازند. به همین منظور در این مبحث ابعاد, فرآیندها و مزایای توانمندسازی کارکنان را ارائه کرده ایم و به دنبال آن به بررسی عوامل موثر و مدل شایستگی عمومی پرداخته ایم و مولفه های برتر توانمند سازی را مشخص نموده ایم. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد توانمندسازی نیروی انسانی در یکی از سازمان های مورد مطالعه کشور می باشد. روش پژوهش, توصیفی و جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت آلفا می باشد. به دلیل کثرت جامعه آماری و به لحاظ اینکه جمعیت مورد تحقیق به لحاظ شناخت موضوع مقاله از امکان ارائه نظر یکسانی برخوردار نمی باشند, نمونه آماری به تعداد 30نفر از گروه های مختلف سنی, تحصیلی و شغلی انتخاب شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی نیروی انسانی مورد مطالعه تفاوت وجود دارد و استراتژی مشخص و پایداری برقرار نمی باشد. به عبارت دیگر نمره توانمندی مدیران و کارکنان در هر یک از معیارها و ابعاد پایین تر از حد انتظار بوده است و نیاز است تا در محورهای مرتبط با توانمندسازی نیروی انسانی بازنگری اساسی صورت پذیرد.

لینک کمکی