فایل ورد بررسي رفتار ترميم کامپوزيت الياف شيشه- اپوکسي/ عامل ترميم کپسوله شده تحت بارگذاري کششي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار ترميم کامپوزيت الياف شيشه- اپوکسي/ عامل ترميم کپسوله شده تحت بارگذاري کششي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقاتی, رفتار ترمیم سازه کامپوزیتی خودترمیمشونده الیاف شیشه- اپوکسی مبتنی بر میکروکپسولهای حاوی عامل ترمیم اپوکسی تحت بارگذاری کششی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا عامل ترمیم سازه که همان رزین زمینه میباشد, توسط روش پلیمریزاسیون درجا به وسیله پلیمر اوره- فرمالدئید میکروکپسوله شد. سپس میکروکسولهای ساخته شده به میزان 8 درصد وزنی زمینه, به همراه 2 درصد وزنی کاتالیست برمید (II) مس. 2 متیل ایمیدازول در زمینه اپوکسی توزیع شدند. سپس کامپوزیت اپوکسی-الیاف شیشه ساخته شد. برای بررسی رفتار ترمیم توسط آزمون ضربه افتان در سازه یک آسیب اولیه ایجاد شد و توسط عامل گرما عمل ترمیم صورت گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که استحکام کششی نمونه بدون آسیب, آسیب دیده و ترمیم شده به ترتیب 270/05 MPa, 224 و 273/5 به دست آمد. همچنین بازده ترمیم یا به عبارت دیگر قابلیت بازیابی خواص در آزمون کشش برای سازه کامپوزیتی الیاف شیشه- اپوکسی % 107/5 به دست آمد.

لینک کمکی