فایل ورد بررسي رفتار مکانيکي پوسته هاي کامپوزيتي تحت بارگذاري ضربه سرعت پائين به روش مدلسازي المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار مکانيکي پوسته هاي کامپوزيتي تحت بارگذاري ضربه سرعت پائين به روش مدلسازي المان محدود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله, رفتار مکانیکی پوسته های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه سرعت پائین به کمک مدل المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است . خروجی های ضربه سرعت پائین شامل نیروی تماسی, مدت زمان تماس و جابجایی مرکز جسم هدف برای مقایسه رفتار مکانیکی پوسته ها در نظر گرفته شده است. تاثیر پارامترهای فیزیکی شامل جرم و سرعت ضربه زننده, شعاع انحنای پوسته, ضریب منظر, لایه چینی صفحات کامپوزیتی, ضخامت پوسته و شرایط مرزی بر روی خروجی های ضربه مطالعه شده است. همچنین, تاثیر پارامترهای فیزیکی بر روی پاسخ پوسته های تک انحنا و دوانحنا بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش جرم ضربه زننده میزان نیروی تماسی و مدت زمان تماس افزایش یافته, ولی با افزایش سرعت ضربه زننده تنها میزان نیروی تماسی افزایش یافته است . همچنین با افزایش انحنای پوسته میزان نیروی تماسی افزایش و جابجایی سازه کاهش یافته است. با افزایش ضریب منظر میزان نیروی تماسی و میزان خیز مرکز سازه افزایش یافته است. نتایج مدل المان محدود تحقیق حاضر با نتایج سایر محققین صحه گذاری شده است.

لینک کمکی