فایل ورد بررسي ضريب درگ واردشده بر استوانه با مقطع مربعي شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي ضريب درگ واردشده بر استوانه با مقطع مربعي شکل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

به منظور بررسی جریان سیال و ضریب درگ در اطراف استوانه با مقطع مربعی شکل, در چهار زاویه مختلف قرارگیری, از مدل k- در نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. در این تحقیق چهار فاکتور ضریب درگ, خط جریان, شدت آشفتگی و توزیع سرعت موردبررسی قرارگرفته است. در جریان حول استوانه برای دو حالت از زاویه قرارگیری, گردابه ها به صورت منظم و در فاصله های برابر از جسم رخ می دهد اما در دو حالت دیگر از زاویه قرارگیری استوانه, رشد گردابه ها متفاوت شده و در یکطرف کشیده تر از طرف دیگر میشود . خطوط جریان نیز در سه حالت از زاویه قرارگیری استوانه, کشیده تر از یک حالت آن شده است. هم چنین مقدار ضریب درگ به طور تقریبی با افزایش زاویه قرار گیری استوانه در داخل جریان, افزایش می یابد. نتایج به دست آمده از حل عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد و تطابق خوبی بین این دو را نشان داد.

لینک کمکی