فایل ورد تاثير تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه چهار ژنوتيپ چغندرقند (Beta vulgaris)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه چهار ژنوتيپ چغندرقند (Beta vulgaris) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :8

این آزمایش در محیط انکوباتور به منظور بررسی درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, طول ساقه چه و ریشه چه چهار ژنوتیپ چغندرقند به نام های مادیسون, P21- 7233, P29- 7233 و رقم تجاری IC در شرایط پتانسیل منفی با استفاده از نمک کلرور سدیم و همچنین مخلوط نمک های کلرور سدیم + کلرورت کلسیم به نسبت مولی به یک انجام شد. تیمارها شامل جوانه زنی بذور در آب مقطر به عنوان شاهد و سه تیمار پتانسیل منفی شامل 0.37- , 0.59- و 0.81- مگاپاسکال بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل در پتری دیش هایی به قطر 11 سانتی متر با 30 عدد بذر در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات پتانسیل منفی آب, نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی و ژنوتیپ بر درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه معنی دار است. به طور کلی با کاهش پتانسیل آب, درصد و سرعت جوانه زنی کاهش یافت ولی واکنش درصد جوانه زنی بیشتر از سرعت جوانه زنی بود. بیشترین درصد جوانه زنی به ژنوتیپ مادیسون و P21 و کمترین آن به ژنوتیپ IC مربوط بود. نوع نمک ایجاد کننده پتانسیل منفی بر درصد و سرعت جوانه زنی تاثیر داشت بطوری که در پتانسیل منفی 0.37-, ایجاد شده با مخلوط نمک های کلرور سدیم + کلرور کلسیم (به نسبت مولی 5 به یک) درصد و سرعت جوانه زنی در کلیه ژنوتیپ ها نسبت به زمانی که فقط از نمک کلرور سدیم برای ایجاد این پتانسیل استفاده شد بیشتر بود اما در پتانسیل های منفی 0.59- و 0.81-, تاثیر بازدارندگی مخلوط نمک های کلرور سدیم + کلرور کلسیم بر درصد و سرعت جوانه زنی بیشتر از نمک کلرور سدیم بود. بذور جوانه نزده کلیه تیمار در طول مدت 20 روز به پتری دیش هایی که کاغذ صافی آنها با آب مقطر خیس شده بود منتقل شدند و بهبود جوانه زنی در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی در شرایط جدید از 27 تا 79 درصد بهبود یافت. ژنوتیپ های P21 – 7233 و مادیسون بیشترین و ژنوتیپ IC کمترین بهبود در جوانه زنی را داشتند.
کلید واژه: چغندرقند, جوانه زنی, تنش شوری, پتانسیل منفی آب

لینک کمکی