فایل ورد بررسي اثرات درماني سورفاکتانت در کاهش مرگ و مير نوزادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات درماني سورفاکتانت در کاهش مرگ و مير نوزادان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :6

مقدمه وهدف :یکی از درمان های استاندارد نوزادان با سندرم دیسترس تنفسی (Respiratory Distress Syndrome:RDS) تجویز سورفاکتانت است که باعث کاهش مورتالیته و پنوموثوراکس ونیازبه تهویه مکانیکی می شود.این مطالعه با هدف تعیین اثرات درمانی سورفاکتانت در کاهش مرگ و میر نوزادان انجام گرفت.روش کار:این مطالعات توصیفی تحلیلی در NICU بیمارستان حضرت علی اصغر تهران در فواصل سال های 1373 تا1374 و 1381 تا 1382 جهت مقایسه دو گروه نوزادان مبتلا به RDS شدید با تهویه مکانیکی 24ساعت اول که در یک گروه با سورفاکتانت درمان شده و در گروه دیگر با سورفاکتانت درمان نشده بودند و حمایت تهویه مکانیکی دریافت کرده بودند,انجام گردید. در این مطالعه 36 نوزاد درمان شده با سورفاکتانت و 52 نوزاد که تنها تهویه مکانیکی شده بودند با هم مقایسه شدند. داده ها از پرونده ها جمع آوری و با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری آنالیز گردید.نتایج: مورتالیته در بیماران درمان شده با سورفاکتانت بطور معناداری پایینتر بود اختلاف معناداری در بروز IVH , بروز پنوموتوراکس, بروز سپسیس, مدت بستری و نیازبه ونتیلاسیون بین دو گروه وجود نداشت .نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه لزوم تجویز سورفاکتانت درموارد RDS شدید را در کشور ما و توسط یک تیم پزشکی با تجربه نشان می دهد.
کلید واژه: سندرم تنگی تنفس, سورفاکتانت, مرگ و میر, هوا در فضای جنب

لینک کمکی