فایل ورد بررسي نقش اسيد آمينه ال-سيستئين درحفظ عملکرد قلبي متعاقب کارديوپلژيا درقلب مجزاشده رت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش اسيد آمينه ال-سيستئين درحفظ عملکرد قلبي متعاقب کارديوپلژيا درقلب مجزاشده رت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :8

مقدمه وهدف: در مطالعات گذشته نقش اشکال فعال اکسیژن تشکیل شده درحین ری پرفیوژن (Reperfusion) در ایجاد اختلافات عملکرد قلبی مشخص گردیده است.آنتی اکسید انتهای داخل سلولی واز جمله گلوتاتیون تحت نقش مهم حفاظتی در این رابطه دارند. مشخص شده که ساخت گلوتاتیون تحت تاثیر میزان سیستئین داخل سلولی می باشد .هدف مطالعه حاضر تعیین نقش اسید آمینه ل-سیستئین درحفظ عملکرد قلبی متعاقب کاردیوپلژیا میباشد.روش کار: مطالعه از نوع تجربی وبر روی رتهای نر بالغ در دو گروه کنترول(n=10) وتست (n=6) صورت گرفت.قلب هریک از حیوانات پس از مجزاوآماده سازی مطابق روش قلب فعال (Working heart) تحت پرفیوژن با محلول کربس قرار گرفته و پارامترهای قلبی فشار جریان آئورتی, فشاردهلیزچپ وجریان کرونری آنها ثبت گردید.هریک از قلب ها سه مرحله تثبیت اولیه (25 دقیقه) کاردیوپلژیا (25 دقیقه)وری پرفیوژن(30 دقیقه) را می گذراندند. به محلول تغذیه ای قلب ها درگروه تست,اسید آمینه سیسئین باغلظت 5 میلی مول درلیتر وبه مدت ده دقیقه قبل وپس ازکاردیوپلژیا اضافه گردید. بررسی میزان پارامترهای قلبی ومقایسه در گروه تست وکنترل بااستفاده ازآزمون تی تست (Unpaired t-test ) وANOVA صورت گرفت.نتایج:بررسی ها نشان داد که درصد بازگشت فشار وجریان آئورتی پس از کاردیوپلژیا در گروه تست به ترتیب(91.2±1.69 و61.176±3.98)نسبت به کنترل85.74±1.28) و44.95±4.85)بشکل معنی داری p=0.0324 , p=0.0213)) ازوضعیت مناسب تری برخورداربوده است.نتیجه نهایی: نتایج بیانگرحفظ مناسبترعملکرد قلبی متعاقب کاردیوپلژیا در گروه دریافت کننده سیستئین نسبت به کنترل می باشد.این تاثیرمثبت احتمالا به دلیل نقش آنتی اکسیدان بوده است.
کلید واژه: حفاظت قلبی, سیستئین, قلب مجزاشده,ک اردیوپلژیا

لینک کمکی