فایل ورد بررسي اثرات مختلف توري هاي آغشته شده با پيروئيدها بر روي نژادهاي حساس و مقاوم آنوفل استيفنسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات مختلف توري هاي آغشته شده با پيروئيدها بر روي نژادهاي حساس و مقاوم آنوفل استيفنسي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :8

مقدمه و هدف: پشه بندهای آغشته شده به حشره کش های پیروتروئیدی دارای اثرات بیولوژیکی متعددی هستند که باعث محافظت افراد در مقابل گزش پشه ها می شوند.مطالعه حاضر اثر حشره کش های پیروتروئید را درآزمایشگاه بر روی نژادهای حساس (BEECH) ومقام (DU234) آنوفل استیفنسی مورد مطالعه قرارداده است.روش کار: در این مطالعه تجربی پشه های ماده 3-5 روزه بطور انفرادی در یک قفس به اندازه25×25×25 سانتیمتر آزمایش شدند.به محض نشستن پشه بر روی ضلع فوقانی قفس که با حشره کش پیروتروئید آغشته شده بود وشروع خونخواری بر روی دست آزمایش کننده, ساعت ثانیه شمار به کار میافتاد وزمان صرف شده قبل از اولین پرواز و همچنین مجموع زمان هایی که بعد از آن پشه در مدت 15 دقیقه تست برروی قسمت آغشته شده قبل از هر پرواز نشسته بود را ثبت وبرای محاسبه مجموع زمان(Accumulated time) مورد استفاده قرار گرفت.نتایج:براساس زمان صرف شده قبل از اولین پرواز اختلاف معنی داری بین پشه های حساس و مقاوم که از طریق توری های آغشته شده با پرمترین و آلفاسایپرمترین خونخواری کرده بودند نبود.این اختلاف در مورد دلتامترین معنی دار بود. میانگین مجموع زمان درمورد هر سه حشره کش تست شده در پشه مقاوم بطور معنی داری طولانی تر از پشه حساس بود.درصد خونخواری پشه های مقاوم از طریق توری آغشته شده به پرمترین و دلتامترین در مقایسه با پشه حساس بیشتر بود هرچند این اختلاف فقط در رابطه با پرمترین معنی دار بود این موضوع در مورد آلفا سایپرمترین برعکس وازنظر آماری معنی دار نبود.میزان مرگ ومیر درپشه حساس با پرمترین وآلفاسایپرمترین بالا بود اما پشه مقاوم در مقابل این اثرمقاوت نمود.نتیجه نهایی: نتایج ما این ایده را که کاهش تحریک پذیری در پشه های مقاوم و متعاقب آن زمان طولانی تماس آنها با توری های آغشته شده به حشره کش, دوز بالای مورد نیاز برای کشتن این پشه ها را جبران می کند, تایید نمی نماید که این امر می تواند اثرات منفی بر روی محافظت فردی و اجتماعی مورد انتظار از پشه بندهای آغشته شده با حشره کش های پیروتروئید داشته باشد.هرچند درافریقای غربی جائیکه آنوفل گامبیه در طبیعت مقاومت بالایی دارد,هنوز توری های آغشته شده به حشره کش بخوبی بر روی آنها موثر می باشد.
کلید واژه: آلفاسایپرمترین, آنافل استیفنسی, پرمترین, دلتامترین

لینک کمکی