فایل ورد شيوع عفونت دستگاه ادراري در شيرخواران با زردي غير کونژوگه طول کشيده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شيوع عفونت دستگاه ادراري در شيرخواران با زردي غير کونژوگه طول کشيده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :5

مقدمه وهدف: زردی شایع ترین یافته کلینیکی در دوره نوزادی است. هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم طول کشیده, بعد از10 روز,در20 تا 30 درصد تمامی شیرخواران شیرمادر خوار دیده می شود. در بعضی از آنها زردی ممکن است تا 3 ماه طول بکشد.هدف از این مطالعه تعیین شیوع عفونت ادراری در شیرخواران بدون علامت, با زردی طول کشیده, با سن بیشتر از 10روز و کمتر از 60روز می باشد.روش کار: دریک مطالعه ازنوع کارآزمایی بالینی آینده نگر163 شیرخوار با زردی طول کشیده از نظر عفونت ادراری ارزیابی شدند. ابتدا نمونه های ادرار با کیسه جمع آوری شد تمامی تمام شیرخواران با کشت ادرار مساوی یا بیشتر از 104 کولونی با کشت مجدد ادرار به روش سوپراپوبیک ارزیابی شدند.نتایج:از163 مورد فقط یک مورد (%0.6) عفونت ادراری داشت.نتیجه نهایی: با توجه به به شیوع 0.1 تا 1 درصد عفونت ادراری در شیرخواران بدون علامت, بر اساس این مطالعه به نظر می رسد عفونت ادراری به عنوان یک علت زردی غیر مستقیم طول کشیده در شیرخواران بدون علامت از شیوع ناچیزی برخوردار است.
کلید واژه: افزایش بیلی روبین خون, تغذیه با شیر مادر, عفونت مجاری ادرار, یرقان

لینک کمکی