فایل ورد طرح تحليل تعدادي از mRNA هاي مادري مخصوص اوويست در جنين تک سلولي موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد طرح تحليل تعدادي از mRNA هاي مادري مخصوص اوويست در جنين تک سلولي موش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :8

مقدمه و هدف: در طی مرحله رشد در اووژنز مقدار زیادی mRNA ساخته و در اووسیت ذخیره می شود سپس نسخه برداری در طی تقسیم میوز متوقف می گردد. توقف نسخه برداری در مراحل اولیه جنینی تا قبل از شروع فعالیت ژنوم جنین ادامه دارد. بنابراین, اولین وقایع سلولی درطی امبریوژنز در پستانداران وگونه های دیگر جانوران به RNA های مادری ذخیره شده در اووسیت وابسته است. یکی از اره های کنترل ترجمه mRNA های مادری ذخیره شده, تحلیل آنهاست. هدف از این مطالعه بررسی روند تحلیل تعدادی از این mRNA هاست.روش کار: این بررسی از نوع تجربی می باشد و در طی آن تعدادی از ژن های خالص اووسیت شامل Hloo.tpA .Gdf9 ,c-mos انتخاب شده ومیزان نسبی این نسخه ها در اووسیت (متافاز11 ) و جنین,9;6;3 و12 ساعت بعد از افزودن اسپرم وبا استفاده از Real-time PCR اندازه گیری شد و میزان Cyclin A2 mRNAs وHprt مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که mRNA های خاص اووسیت دارای مقاومت کمی بوده ودر جنین 12 ساعته تحلیل زفته و از سیستوپلاسم سلول حذف می شوند در حالیکه CyclinA2وHprt در سلول باقی مانند. نتیجه نهایی: یافته های این مطالعه نشان دهنده مقاومت متفاوت گروه های مختلف mRNA ها در اووسیت و جنین است.
کلید واژه: تحلیل mRNA, تخمک ,جنین موش, mRNA های مادری

لینک کمکی