فایل ورد مقايسه اختلافات ميزان حرکت آرنج در دو روش جراحي جانبي و خلفي براي درمان شکستگي هاي سوپر اکونديلار نوع سوم بازو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه اختلافات ميزان حرکت آرنج در دو روش جراحي جانبي و خلفي براي درمان شکستگي هاي سوپر اکونديلار نوع سوم بازو :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :5

مقدمه و هدف:شکستگی سوپرا کندیلار بازو در کودکان 5-8 سال شایع است. و عوارض عصبی و عروقی در آن بیشتر از سایز شکستگی هاست. درمان شکستگی با جااندازی به طریقه جراحی و به دو روش خلفی و جانبی (خارجی) صورت می گیرد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بخشی دو روش جراحی فوق بر روی دامنه حرکات آرنج در شکستگی سوپرااکندیلار جابجا انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی می باشد. که جامعه آماری آنرا 50 بیمار با سن 5-12 سال با شکستگی سوپر اکوندیلار نوع سوم آرنج تشکیل می داد. بیماران بطور تصادفی با یکی از دو روش خلفی یا جانبی تحت عمل جراحی قرار گرفتند. میانگین دامنه حرکات مفصل آرنج دست شکسته هر گروه در سه نوبت بعد از عمل جراحی و درمان اندازه گیری شد. و با میانگین دامنه حرکت مفصل آرنج سالم همان گروه (گروه شاهد) مقایسه شد. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار spssو آزمون آماری t-test مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج: یافته های مطالعه نشان داد که میانگین دامنه حرکات مفصل آرنج شکسته در مقایسه با آرنج های سالم در هفته های سوم و ششم در روش جانبی بطور معنی داری از روش خلفی بهتر بود ((p=0.002. در هفته دوازدهم مقایسه میانگین دامنه حرکات آرنج های عمل شده در دو روش خلفی و جانبی با آرنج های سالم اختلاف آماری معنی داری نشان نداد (p=0.4). نتیجه نهایی: میتوان گفت روش جراحی جانبی از نظر ایجاد خشکی آرنج نسبت به اپروچ خلفی مزیت و برتری ندارد. بلکه از نظر سادگی انجام و احتمال کمتر ایجاد آسیب های عصبی-عروقی اپروچ خلفی روش بهتری است.
کلید واژه: حراجی, شکستگی های بازو

لینک کمکی