فایل ورد درمان سنگ هاي شاخ گوزني کليه به زوش PCNL به عنوان درمان منفرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد درمان سنگ هاي شاخ گوزني کليه به زوش PCNL به عنوان درمان منفرد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :5

مقدمه وهدف :سنگ های شاخ گوزنی کلیه هنوز هم در مملکت ما شایع هستند. از جراحی بازو ویا ترکیب PCNL (Percutaneous Nephrostolithotomy) و (Extracorporeal Shock wave lithotripsy) ESWL برای درمان سنگ های شاخ گوزنی استفاده می شود.ما در این مطالعه نتایج PCNL به عنوان تنها درمان این از سنگ ها مورد بررسی قراردادیم.روش کار: 107بیماران مبتلا به سنگ شاخ گوزنی کلیه در طی 3 سال تحت عمل جراحی سال تحت عمل جراحی PCNL قرار گرفتند. سعی مابر این بود که تمام سنگ ها بااین روش درمانی خارج شوند. بهترین مسیر برای دستیابی به سیستم وتمام سنگ انتحاب می شد و در صورت نیاز از مسیرهای بیشتری استفاده می شد.نتایج : مطالعه شامل79 مرد و 28 زن باطیف سنی 8-87 ساله (متوسط 42.38 سال ) بود. دز 33 مورد هیدرو نفروز وجود نداشت ودر بقیه موارد, هیدرونفروز بدرجات مختلف دیده می شد. در 95 بیمار جراحی از طریق یک مسیر ودر 11 بیمار از2 مسیر ودر یک مورد نیز از 3 مسیر انجام شد. PCNL مجدد در 19 بیمار لازم شد. میزان عاری شدن کامل و نسبی از سنگ به ترتیب %82 و%18 بود.میزان متوسط بستری در بیمارستان 48 ساعت بود. هیچ عارضه قابل توجهی اتفاق نیافتاد.نتیجه نهائی: با پیشرفت تکنولوژی دوران جراحی بازرو به پایان است.گرچه ترکیب PCNL وESWL برای درمان سنگ های شاخ گوزنی قابل قبول است. ولی خارج کردن سنگ های شاخ گوزنی به روش PCNL به عنوان تنها روش درمانی برای بیماران بسیار مفید می باشد.
کلید واژه: سنگ شکنی, سنگ کلیه, نفروستومی

لینک کمکی