فایل ورد اثر تنش خشکي بر تجمع پرولين و تغييرات عناصر در يونجه هاي يزدي، نيکشهري و رنجر (Medicago sativa L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اثر تنش خشکي بر تجمع پرولين و تغييرات عناصر در يونجه هاي يزدي, نيکشهري و رنجر (Medicago sativa L.) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :25

خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد. برای شناسایی مکانیزم های مقاومت به تنش خشکی در یونجه آزمایشی در محیط هیدروپوتیک با 4 سطح مختلف پتانسیل های اسمزی حاصل از PEG شامل صفر, 4-, 8- و 12- بار انجام شد. از ژنوتیپ های یونجه یزدی, نیکشهری و رنجر, که براساس شاخص های مورفولوژی به ترتیب به عنوان مقاوم, نیمه مقاوم و حساس دسته بندی شده بودند, در این مطالعه استفاده شدند. پس از چهار هفته از گیاهان کشت شده در محیط هیدروپونیک نمونه برداری و میزان پرولین و عناصر کلسیم, پتاسیم و سدیم آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی بر میزان تجمع پرولین در اندام های مختلف افزوده می شود, ولی میزان آن در ژنوتیپ ها و اندام های مختلف یونجه, متفاوت بود. تنش اسمزی موجب افزایش میزان تجمع پرولین در برگ نسبت به سایر اندام های گیاه و افزایش معنی دار غلظت عناصر پتاسیم, سدیم و کلسیم در اندام های گیاه شد. در حالی که نسبت پتاسیم به سدیم در اندام های هوایی وریشه, با افزایش تنش خشکی کاهش یافت. براساس نتایج مرفولوژی و بیوشیمیایی از این آزمایش یونجه یزدی به عنوان ژنوتیپ مقاوم به تنش اسمزی در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها مشخص شد.
کلید واژه: خشکی, PEG, یونجه, Medicago sativa L, پرولین, عناصر غذایی

لینک کمکی