فایل ورد عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوپيت هاي گلرنگ و پاسخ آنها به تيمارسايه اندازي روي گل آذين و برگ هاي مجاور آن در شرايط كشت بهاره در اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوپيت هاي گلرنگ و پاسخ آنها به تيمارسايه اندازي روي گل آذين و برگ هاي مجاور آن در شرايط کشت بهاره در اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

منابع اصلی تامین کننده مواد ذخیره شده در دانه ها اغلب نزدیک ترین اندام های سبز به دانه ها می باشند. اگر چه در گیاهان زراعی بسیاری سهم قابل توجه فتوسنتزی اندام های نزدیک به دانه ها در تشکیل عملکرد دانه تعیین شده است ولی اطلاعات چندانی در مورد گلرنگ به عنوان یکی از گیاهان دانه روغنی مهم وجود ندارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پاسخ عملکرد دانه و اجزای آن به تیمار پوشاندن طبق و هم چنین دو برگ نزدیک به طبق در چهار ژنوتیپ گلرنگ در کشت بهاره انجام شد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان, واقع در لورک نجف آباد در بهار 1382 در قالب یک طرح بلوک تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. چهار ژنوتیپ مورد استفاده شامل نبراسکا 10, توده محلی کوسه, اراک 2811 و k12 بودند و سه سطح تیمار سایه اندازی (پوشاندن) بعد از گرده افشانی شامل بدون پوشش (شاهد), پوشش طبق و پوشش طبق و دو برگ مجاور بود. نتایج این آزمایش نشان داد که به طور کلی بین ژنوتیپ ها از نظر تعداد روز تا تکمه دهی, روز تا رسیدگی فیزیولوژیک, ارتفاع, تعداد طبق در بوته, تعداد دانه در طبق, وزن صد دانه, وزن دانه در طبق و عملکرد دانه در بوته تفاوت معنی داری وجود دارد. تیمار سایه اندازی اثر معنی داری روی تعداد دانه در طبق, وزن صد دانه, وزن دانه در طبق, عملکرد دانه د ربوته و شاخص برداشت داشت ولی بر عملکرد بیولوژیک در بوته تاثیر معنی داری نداشت. ضمن آن که بین دو سطح تیمار سایه اندازی در این موارد تفاوت معنی داری دیده نشد, چون ایجاد پوشش روی طبق و برگ های مجاور آن به طور متوسط سبب 37 درصد کاهش در عملکرد دانه در بوته در شرایط محیطی آزمایش حاضر شد, بنابراین ظاهرا در گلرنگ نیز فتوسنتز طبق و برگ های نزدیک به آن در تولید دانه سهم عمده ای دارد.
کلید واژه: مواد فتوسنتزی, عملکرد دانه, طبق گلرنگ

لینک کمکی