فایل ورد پاسخ جوجه هاي گوشتي نر و ماده به نسبت هاي مختلف اسيد آمينه ايدآل در دوره آغازين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پاسخ جوجه هاي گوشتي نر و ماده به نسبت هاي مختلف اسيد آمينه ايدآل در دوره آغازين :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

آزمایشی برای ارزیابی فایل ورد پاسخ جوجه هاي گوشتي نر و ماده به نسبت هاي مختلف اسيد آمينه ايدآل در دوره آغازين (7 تا 21 روزگی) انجام شد. نسبت هایی که برای محاسبه احتیاجات اسیدهای آمینه به کار رفتند شامل (National Research Council) NRC, RPAN (Rhone Poulenc Animal Nutriton), Feedstuff, (Illinoise Ideal Chick Protein)IICP بودندو نسبت اسیدهای آمینه ضروری به لیزین با توجه به احتیاج این اسیدهای آمینه به لیزین محاسبه شد. نیاز لیزین قابل هضم برای جوجه های نر و ماده به ترتیب 1.07 و 0.97 درصد در نظر گرفته شد. آزمایش در چهار چوب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل ´2 5 در چهار تکرار انجام شد. تمام جیره ها به صورت هم کالری و هم تیتروژن (2.6 درصد نیتروژن) تهیه شده و از نظر داشتن حداقل 0.3 درصد جیره پرولین و 0.6 درصد جیره گلیسین کنترل شدند. جیره تمام نسبت های مورد آزمایش حاوی 3200 کیلوکالری انرژی قابل سوخت و ساز بود و یک جیره کنترل مثبت هم مطابق توصیه های NRC (1994) به کار رفت. نتایج نشان داد که جوجه هایی که جیره کنترل مثبت دریافت کردند افزایش وزن بهتری نسبت به سایر تیمارها داشتند (P<0.05). در بین جیره های نیمه خالص, جوجه هایی که با جیره های تنظیم شده براساس نسبت های اسید آمینه ایدآل NRC (1994) تغذیه شدند, افزایش وزن و بازده خوراک بهتری (P<0.05) در هر دو جنس نسبت به IICP و RPAN داشتند ولی تفاوت بین NRC و Feedstuff معنی دار نبود. نسبت های RPAN باعث ایجاد پایین ترین افزایش وزن و بازده خوراک در جوجه های ماده شدند (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت جدید ترئونین به لیزین در IICP احتمالا کم برآورد شده است.
کلید واژه: نسبت های اسید آمینه ایدآل, هم نیتروژن, هم کالری, جوجه گوشتی

لینک کمکی